• protestant_cluth_temple

  ความแตกต่างระหว่างโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์

  โรมันคาทอลิกนับถือพระเยซูและพระนางมารีย์พรหมจารี เพราะเชื่อว่าพระแม่มารีย์พระมารดาพระเยซูเป็นพรหมจารีเสมอ โดยเรียกว่า “แม่พระ” หรือพระมารดาพระเจ้า นั้นหมายความว่า พระยูเสมือนพระมหากษัตริย์ แม่พระเป็นเหมือนพระราชชนนี ส่วนนิกายโปรเตสแตนต์นับถือเพียงแต่พระเยซู เพราะโปรเตสแตนต์เชื่อว่านางมารีย์เป็นหญิงพรหมจรรย์ แต่ก็นับถือว่านางเป็นพระมารดาของพระเยซูเช่นกัน

   
 • peter_roman_cluth

  ความแตกต่างระหว่างอิสเทิร์นออร์ทอดอกซ์กับโรมันคาทอลิก

  ทางโรมันคาทอลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลักข้อเชื่อไนซีนเรื่องของบังเกิดพระจิตเจ้า “ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร” แต่ทางศาสนจักรออร์ทอดอกซ์กลับมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูก เนื่องจากตามข้อตกลงแห่งสภาสังคายนาเอเฟซัสครั้งที่หนึ่ง ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงหลักข้อเชื่อ” ซึ่งตรงกันข้ามกับทางโรมันคาทอลิกที่ได้เปลี่ยนแปลงหลักข้อเชื่อ หรือตามภาษาลาติน “Filioque” ทำให้ศาสนจักรออร์ทอดอกซ์จึงไม่พอใจและประณามเรื่องดังกล่าว

   
 • orientalorthodox-history

  คริสตจักรออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์

  นิกายศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งได้รับการมติสภาสังคายนาสากลเฉพาะ 3 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 1.สังคายนไนเซียครั้งที่หนึ่ง 2.สังคายนาคอนสแตนติโนเปิลครั้งที่หนึ่ง 3.สังคายนาแห่งเอเฟซัส ทั้งนี้ยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า “คริสตจักรออเรียนทัลเก่า” ทั้งนี้ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ คอปติดออร์ทอดอกซ์ ,เอธิโอเปียนออร์ทอดอกซ์ , เอริเทรียนออร์ทอดอกซ์ , ซีเรียกออร์ทอดอกซ์ และ คริสตจักรอัครทูตอาร์มีเนียน