ความหมายของอัครบิดร

อัครบิดร หรือ Patriarch เป็นตำแหน่งมุขนายกชั้นสูงที่สุดในคริสตจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ซึ่งแต่ละลัทธิ แต่ละศาสนาก็จะมีการเรียกชื่อตำแหน่งของมุขนายกชั้นสูงสุดที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น ชาวโปรเตสแตนท์จะเรียกว่า อัครปิตา ชาวโรมันคาทอลิก เรียกว่า อัยกา และชาวไทยก็จะเรียกว่า พระสังฆราช ซึ่งในประเทศไทยจะถือว่า เป็นพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล โดยแต่ละประเทศก็จะมีพระสังฆราชของแต่ละประเทศไป ซึ่งพระสังฆราชนี้เปรียบเหมือนประมุขของพระสงฆ์ ซึ่งอาจจะเป็นเฉพาะของคณะหนึ่ง หรือเป็นประมุขของคณะทั้งปวงเลยก็ได้ โดยจะเรียกว่าสกลมหาสังฆปริณายก ในเชิงของภาษา สังฆราช เป็นคำสมาส ที่มาจากคำว่า พระสงฆ์+ราชา จึงแปลความหมายได้ว่า ราชาแห่งคณะสงฆ์นั่นเอง การจะสถาปนาพระสังฆราชนั้น เป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ที่จะเป็นผู้สถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ ให้ขึ้นมาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ในส่วนของประวัติของอัครบิดรมีอยู่ว่า หลังจากที่มีเหตุการณ์ First Council of […]