• armenian_patriarchate_religion

  การเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาคริสต์

  ไม่ว่าจะเป็นการนับถือศาสนาใดก็ตามแต่หากผู้ที่นับถือมีความสุข สามารถนำหลักคำสอนของศาสนานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ย่อมเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งศาสนาบนโลกใบนี้ก็มีอยู่ด้วยกันหลายศาสนาการที่คนเราจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ตามตอนแรกอาจเกิดจากการนับถือตามพ่อแม่ ตามผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูแต่เมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าต้องการนับถืออีกศาสนาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่สามารถทำได้เพราะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ อย่างคนที่รู้สึกว่าศาสนาคริสต์มีหลักคำสอนที่น่าสนใจ อยากทำความรู้จักมากขึ้น ให้ความนับถือพระเยซู ก็สามารถเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ได้เช่นเดียวกัน พิธีกรรมสำหรับผู้ที่เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาคริสต์ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหากเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาคริสต์พิธีกรรมที่ทุกคนจะต้องทำเหมือนกันหมดนั่นก็คือ พิธีล้างบาป เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อต้องการรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เข้ามาใหม่ของคริสตจักร สำหรับขั้นตอนและพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ทุกคนจะต้องผ่านพิธีศีลล้างบาปนี้ก่อนจึงจะสามารถกลายมาเป็นชาวคริสต์ที่สมบูรณ์ได้ การรับศีลล้างบาปสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวจากนั้นไม่จำเป็นต้องรับอีกตลอดชีวิต ขั้นตอนชองการทำพิธีล้างบาปก็คือผู้เข้าทำพิธีจะต้องจุ่มตัวเองลงไปในน้ำจนมิดเป็นการแสดงถึงการถูกฝังร่วมกับพระคริสต์แล้วจึงโผล่ขึ้นมาจากน้ำเพื่อแสดงถึงการฟื้นคืนพระชนม์ พิธีการนี้จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง หากใครก็ตามที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ผ่านพิธีล้างบาปแล้วเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นแต่ก็กลับมานับถือศาสนาคริสต์อีกครั้งก็จะไม่ต้องทำพิธีกรรมนี้อีก สำหรับการเรียกว่าพิธีศีลล้างบาปก็สืบเนื่องมาจากชาวคริสต์เชื่อว่าทุกคนบนโลกใบนี้มีบาปติดตัวกันมาทั้งสิ้นตั้งแต่เกิด เรียกว่า บาปกำเนิด การรับศีลจึงเป็นการแสดงสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เป็นการแสดงด้านความมั่นคงของจิตใจ ถือว่าเป็นการรับพระจิตให้มาอยู่กับตนเอง พิธีล้างบาปนี้เป็นพิธีที่สืบเนื่องมาจากชาวอิสราเอลตั้งแต่สมัยยุคพันธสัญญาเดิมที่เชื่อว่าการชำระล้างด้วยน้ำเป็นเครื่องหมายของการชำระทางจิตใจ นี่จึงเป็นพิธีการสำหรับคนที่จะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ต้องผ่านพิธีล้างบาปทุกคนนอกนั้นก็ขึ้นอยู่กับนิกายที่แต่ละคนนับถือด้วยว่าจะมีพิธีกรรมย่อยๆ อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ แต่โดยรวมหากได้รับการทำพิธีศีลล้างบาปก็ถือว่าเป็นชาวคริสต์แบบเต็มตัวแล้ว

   
 • protestant_cluth_temple

  ความแตกต่างระหว่างโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์

  โรมันคาทอลิกนับถือพระเยซูและพระนางมารีย์พรหมจารี เพราะเชื่อว่าพระแม่มารีย์พระมารดาพระเยซูเป็นพรหมจารีเสมอ โดยเรียกว่า “แม่พระ” หรือพระมารดาพระเจ้า นั้นหมายความว่า พระยูเสมือนพระมหากษัตริย์ แม่พระเป็นเหมือนพระราชชนนี ส่วนนิกายโปรเตสแตนต์นับถือเพียงแต่พระเยซู เพราะโปรเตสแตนต์เชื่อว่านางมารีย์เป็นหญิงพรหมจรรย์ แต่ก็นับถือว่านางเป็นพระมารดาของพระเยซูเช่นกัน

   
 • peter_roman_cluth

  ความแตกต่างระหว่างอิสเทิร์นออร์ทอดอกซ์กับโรมันคาทอลิก

  ทางโรมันคาทอลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลักข้อเชื่อไนซีนเรื่องของบังเกิดพระจิตเจ้า “ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร” แต่ทางศาสนจักรออร์ทอดอกซ์กลับมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูก เนื่องจากตามข้อตกลงแห่งสภาสังคายนาเอเฟซัสครั้งที่หนึ่ง ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงหลักข้อเชื่อ” ซึ่งตรงกันข้ามกับทางโรมันคาทอลิกที่ได้เปลี่ยนแปลงหลักข้อเชื่อ หรือตามภาษาลาติน “Filioque” ทำให้ศาสนจักรออร์ทอดอกซ์จึงไม่พอใจและประณามเรื่องดังกล่าว

   
 • orientalorthodox-history

  คริสตจักรออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์

  นิกายศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งได้รับการมติสภาสังคายนาสากลเฉพาะ 3 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 1.สังคายนไนเซียครั้งที่หนึ่ง 2.สังคายนาคอนสแตนติโนเปิลครั้งที่หนึ่ง 3.สังคายนาแห่งเอเฟซัส ทั้งนี้ยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า “คริสตจักรออเรียนทัลเก่า” ทั้งนี้ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ คอปติดออร์ทอดอกซ์ ,เอธิโอเปียนออร์ทอดอกซ์ , เอริเทรียนออร์ทอดอกซ์ , ซีเรียกออร์ทอดอกซ์ และ คริสตจักรอัครทูตอาร์มีเนียน