• Christian-rituals-Traditions

  พิธีกรรมสำคัญทางศาสนาคริสต์และของชาวคริสต์

  พิธีกรรมเป็นอีกเรื่องที่อยู่คู่กับความเชื่อทางศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พิธีกรรมเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งเพื่อสนับสนุนความเชื่อนั้น หากเป็นศาสนาพุทธ พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะเป็น การสวดมนต์ ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ฟังเทศน์ ฟังธรรม แต่หากเป็นศาสนาคริสต์เค้ามีพิธีกรรมอะไรบ้าง เรามาศึกษากัน พิธีมหาสนิท พิธีนี้จะเป็นการทำตามอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูที่ท่านกินก่อนจะถูกตรึงกางเขน ขั้นตอนพิธีการก็จะเริ่มต้นจากการให้ผู้นับถือกินขนมปังที่ไม่ใส่ยีสต์และผงฟู (ให้เหมือนพระเยซูกินตอนนั้น) จากนั้นบาทหลวงจะดำเนินกิจกรรมด้วยการอ่านพระคัมภีร์เกี่ยวกับพิธีมหาสนิท เมื่อพูดจบ ก็จะให้เราหักขนมปักเพื่อเป็นตัวแทนของร่างกาย จากนั้นก็จะให้กินขนมปัง ตามมาด้วยน้ำองุ่น ก็ทำเช่นเดียวกัน พิธีบัพติสมา พิธีบัพติสมา อีกชื่อหนึ่งคือ พิธีล้างบาป, ศีลล้างบาป หรือ ศีลจุ่ม พิธีนี้จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าว่าเราพร้อมที่จะเชื่อในหลักการของพระเจ้า และจะเดินทางเส้นนี้ตลอดไปไม่วอกแวกไปทางอื่นอีก พิธีนี้ดำเนินการโดยผู้นำจะกล่าวนำเกี่ยวกับพิธีบัพติสมาก่อน จากนั้นจะถามผู้ศรัทธาอีกครั้งว่าจะเชื่อในพระเยซูหรือไม่ หากผู้ศรัทธาเปล่งวาจาออกมาว่าเชื่อ ผู้นำพิธีจะนำผู้ศรัทธาลงไปในน้ำทั้งตัว(เอาตัวเราจุ่มน้ำ) […]

   
 • 10-Commandments-Christianity-bible

  ศาสนาคริสต์ บัญญัติ 10 ประการ แนวทางการปฏิบัติตน

  ศาสนาคริสต์เป็นอีกหนึ่งศาสนาที่มีการวางแนวทางปฏิบัติตนให้กับผู้ที่ศรัทธาต่อพระเยซูคริสต์ให้ปฏิบัติตามจะได้ไม่หลุดออกจากเส้นทางอันเหมาะสม แม้จะมีหลักปฏิบัติมากมาย หนึ่งในหลักที่ชาวคริสต์ยึดถือปฏิบัติต่อกันมาอย่างยาวนานนั่นคือ หลักบัญญัติ 10 ประการ แม้จะมีเพียงแค่ 10 ข้อ แต่กลับครอบคลุมการดำเนินชีวิตได้ดีทีเดียว มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ข้อหนึ่ง อย่ามีพระองค์อื่นใดนอกจากเรา ข้อแรกเป็นการพูดถึงการเคารพ สักการะ ความเชื่อ ผู้ศรัทธาจะต้องมีให้กับพระเยซูคริสต์เพียงองค์เดียวเท่านั้น ไม่ควรไปนับถือพระเจ้าองค์อื่น ข้อสอง อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน ข้อสองบัญญัตินี้ได้ห้ามการทำรูปเคารพ ห้ามทำรูปเลียนแบบ หรือ ทำอย่างอื่นเพื่อจำลองพระเจ้า นั่นจะเป็นการลบหลู่พระเจ้า อีกทั้งยังเป็นการชักจูงให้ผู้ศรัทธาคนอื่นนมัสการพระเจ้าเท็จ ซึ่งอาจจะเจอความบิดเบือนคำสอนก็เป็นได้ ข้อสาม อยากออกพระนามอย่างไม่สมควร ข้อนี้เป็นการพูดถึงการออกนามพระเจ้าอย่างไม่ถูกกาลเทศะ เนื่องจากจะทำให้นามของพระเจ้านั้นมัวหมอง เป็นการลบหลู่พระเจ้าวิธีหนึ่ง เหมือนไม่ให้เกียรติท่าน ข้อสี่ จงระลึกถึงวันสะบาโต […]

   
 • Christianity-sect

  รวมนิกายของ ศาสนาคริสต์

  ศาสนาแม้จะมีหลักความเชื่อพื้นฐานเหมือนกัน มีศาสดาองค์เดียวกัน แต่หลักปฏิบัติหรือความเชื่อปลีกย่อยบางครั้งอาจจะไม่เหมือนกัน เมื่อความเชื่อแตกต่างกันก็จะทำให้เกิดการแยกกลุ่มออกไปตามแนวทางปฏิบัติของตัวเอง เรียกว่า นิกาย ศาสนาคริสต์เองก็เช่นกัน จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการแตกนิกายออกไปมากมาย มีนิกายอะไรบ้าง นิกายกับคริสตจักร ก่อนจะว่ากันเรื่องนิกาย มีเรื่องหนึ่งต้องทำความเข้าใจร่วมกันเสียก่อนคือคำว่า นิกาย กับคริสตจักร มันแตกต่างกันอย่างไร นิกายหมายถึงกลุ่มความเชื่อแนวปฏิบัติของตนเอง ส่วนคริสตจักรจะเป็นกลุ่มก้อนที่ยึดถือนิกายนั้นในแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่างเช่น นิกายคาทอลิก คริสตจักละติน เป็นต้น นิกายคาทอลิก นิกายแรกชื่อว่า นิกายคาทอลิก ความเชื่อแนวปฏิบัติของเค้าจะมีความเชื่อทั้งพระเยซูคริสต์ และ พระนางมารีย์ พวกเค้าเชื่อกันว่า พระนางมารีย์ ผู้เป็นมารดาของพระเยซูคริสต์นั้น เป็นสาวพรหมจรรย์ตามเรื่องเล่าขานมา จึงทำให้เรียกขานด้วยคำว่า แม่พระ เพื่อยกย่องวีรสตรีท่านนี้ คำว่า แม่พระ […]

   
 • patriarch-artical

  ความหมายของอัครบิดร

  อัครบิดร หรือ Patriarch เป็นตำแหน่งมุขนายกชั้นสูงที่สุดในคริสตจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ซึ่งแต่ละลัทธิ แต่ละศาสนาก็จะมีการเรียกชื่อตำแหน่งของมุขนายกชั้นสูงสุดที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น ชาวโปรเตสแตนท์จะเรียกว่า อัครปิตา ชาวโรมันคาทอลิก เรียกว่า อัยกา และชาวไทยก็จะเรียกว่า พระสังฆราช ซึ่งในประเทศไทยจะถือว่า เป็นพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล โดยแต่ละประเทศก็จะมีพระสังฆราชของแต่ละประเทศไป ซึ่งพระสังฆราชนี้เปรียบเหมือนประมุขของพระสงฆ์ ซึ่งอาจจะเป็นเฉพาะของคณะหนึ่ง หรือเป็นประมุขของคณะทั้งปวงเลยก็ได้ โดยจะเรียกว่าสกลมหาสังฆปริณายก ในเชิงของภาษา สังฆราช เป็นคำสมาส ที่มาจากคำว่า พระสงฆ์+ราชา จึงแปลความหมายได้ว่า ราชาแห่งคณะสงฆ์นั่นเอง การจะสถาปนาพระสังฆราชนั้น เป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ที่จะเป็นผู้สถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ ให้ขึ้นมาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ในส่วนของประวัติของอัครบิดรมีอยู่ว่า หลังจากที่มีเหตุการณ์ First Council of […]