Baptism-Holy-Spirit-chris

พิธีกรรมแต่ละความเชื่อมีความแตกต่างกันไป ทั้งขั้นตอนพิธีการและความหมายของพิธีการเหล่านั้น ศาสนาคริสต์เองก็มีหลายพิธีการที่คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ อาจจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจสิ่งนั้นเท่าไรนัก มาวันนี้เราจะหยิบยกหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญนั่นคือ การบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ว่ามันคืออะไร มีความหมายว่าอย่างไรมาแนะนำกัน

การบัพติสมาคืออะไร

เรามาทำความเข้าใจความหมายกันก่อน การบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นถือว่าเป็นพิธีกรรมอันเต็มไปความศรัทธา ความเชื่ออันแรงกล้า ต่อศาสนาคริสต์ของเรา ความหมายของพิธีกรรมนี้คือ การที่พระวิญญาณของพระเจ้าจะเข้ามาประทับเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของเรา เหมือนกับ พระเจ้าจะได้มาสถิตย์ต่อตัวเองและผู้นับถือศาสนาคริสต์คนอื่นด้วย อีกความหมายถึงเป็นพิธีกรรมที่จะบอกถึงการปวรนาตัวเองเพื่อความเชื่อทางด้านศาสนาคริสต์อีกทางหนึ่ง

วิธีการทำบัพติสมา

ขั้นตอนการทำพิธีการต่างๆ นั้น จะเริ่มต้นจากการให้ผู้เข้ารับเดินลงไปในบ่อน้ำ หรือ แอ่งน้ำในบริเวณเปิดโล่ง มีสักขีพยานล้อมรอบ จากนั้นบาทหลวงจะดึงตัวคนผู้นั้นจมลงไปทั้งตัวจากนั้นก็ดึงขึ้นมาคล้ายกับเราจุ่มตัวเองลงในน้ำ ใช้เวลาไม่นาน เพื่อเป็นการแสดงว่าคนผู้นี้จะเกิดใหม่ จะหันกลับมาติดตามพระเยซูเจ้า นำพระเยซูเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

การบัพติสมาเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น

พิธีการบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น ไม่ได้เป็นพิธีการสุดท้าย แต่กลับเป็นพิธีการเพื่อการเริ่มต้นเท่านั้นเองผู้ที่ได้รับการบัพติสมาไปแล้ว พวกเค้าจะต้องมีความเชื่อด้วยว่า ตัวเค้านั้นได้รับพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าไปด้วย เค้าจะต้องพยายามให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เหล่านั้นนำทางตัวเค้าทำแต่เรื่องดี ทำแต่เรื่องสวยงามทั้งต่อตนเอง และต่อบุคคลอื่น ไม่ใช่การได้ส่วนหนึ่งของพระวิญญาณไปแล้วจะทำอะไรก็ได้ จะทำบาปอย่างไรก็ได้เนื่องจากมีพระวิญญาณ

ความเชื่อเรื่องพระเยซู

หากเรามีความคิดจะเข้ารับพิธีกรรมบัพติสมากับโบสถ์ หรือ บาทหลวงท่านใด เรื่องสำคัญของพิธีนี้คือความเชื่อเราจะต้องมีความเชื่อเรื่องพระเยซูเสียก่อน เราต้องมีความเชื่อว่า พระเยซู คือผู้ปลดปล่อยบาปของโลก พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าที่ลงมาเพื่อช่วยเหลือโลกมนุษย์อย่างแท้จริง หากเรามีความเชื่ออย่างแรกกล้าการทำพิธีกรรมจะบังเกิดผลในจิตใจของตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อ แต่หากไม่เชื่อหรือศรัทธาไม่แรงกล้าพอ ก็จะไม่เกิดอะไรเลย