orientalorthodox-history

นิกายศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งได้รับการมติสภาสังคายนาสากลเฉพาะ 3 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 1.สังคายนไนเซียครั้งที่หนึ่ง 2.สังคายนาคอนสแตนติโนเปิลครั้งที่หนึ่ง 3.สังคายนาแห่งเอเฟซัส ทั้งนี้ยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า “คริสตจักรออเรียนทัลเก่า”

ทั้งนี้ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ คอปติดออร์ทอดอกซ์ ,เอธิโอเปียนออร์ทอดอกซ์ , เอริเทรียนออร์ทอดอกซ์ , ซีเรียกออร์ทอดอกซ์ และ คริสตจักรอัครทูตอาร์มีเนียน