protestant_cluth_temple

โรมันคาทอลิกนับถือพระเยซูและพระนางมารีย์พรหมจารี เพราะเชื่อว่าพระแม่มารีย์พระมารดาพระเยซูเป็นพรหมจารีเสมอ โดยเรียกว่า “แม่พระ” หรือพระมารดาพระเจ้า นั้นหมายความว่า พระยูเสมือนพระมหากษัตริย์ แม่พระเป็นเหมือนพระราชชนนี

ส่วนนิกายโปรเตสแตนต์นับถือเพียงแต่พระเยซู เพราะโปรเตสแตนต์เชื่อว่านางมารีย์เป็นหญิงพรหมจรรย์ แต่ก็นับถือว่านางเป็นพระมารดาของพระเยซูเช่นกัน