พระเยซูได้เปลี่ยนชื่อ ซีโมน ให้เป็นนักบุญเปโตร

อัครสาวก ซีโมน ชาวคาทอลิกเรียกว่านักบุญเปโตร แต่เดิมชื่อ ซีโมน ชาวประมง จากตำบลเบทไซดา ผู้ติดตามพระเยซู

ประวัติของเหล่าผู้นับถือศาสนาคริสต์นั้นไม่ได้มีแต่พระเยซู พระศาสดาเท่านั้นที่น่าสนใจ เหล่าผู้ติดตาม ผู้ศรัทธา หรือ ผู้ศึกษาแนวคิดดังกล่าวต่อจากพระเยซู หลายท่านมีประวัติเรื่องราวอันน่าสนใจเป็นอันมาก เหมือนกับนักบุญของเราท่านนี้ ท่านถูกยกย่องให้เป็นพระสันตะปาปา องค์แรกของคริสต์เลยทีเดียว

ซีมอน หรือ เปโตร

ประวัติส่วนตัวของท่านต้องเริ่มจากเดิมทีท่านมีชื่อว่า ซีโมน เป็นบุตรของยอห์น ทำอาชีพเป็นชาวประมงอยู่ในเขตเบธไซดา ต่อมาท่านได้ย้ายถิ่นฐานออกมาที่คาร์เปอร์นาอุม จากนั้นชีวิตของท่านก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เนื่องจากท่านได้รับคำแนะนำจากน้องชายให้รู้จักพระเยซูเจ้า จนท่านเกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาจนปวรณาตนเองติดตามพระเยซูเจ้าในที่สุด

ชีวิตหลังการติดตาม

เมื่อ ซีโมน ได้ติดตามพระเยซูเจ้าแล้ว ท่านทรงเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า เปโตร มีความว่า ศิลา แปลอีกความหมายหนึ่งได้ว่าเค้าจะเป็นศิลาอันเป็นฐานรากของคริสต์ศาสนาในกาลต่อไป ไม่เพียงแค่นั้น เปโตร ได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์อีกด้วย ท่านได้รับมอบหมายให้สร้างอาณาจักรคริสต์ศาสนาเข้ามาเพื่อเปิดรับให้คนที่อยากศึกษาศาสนาคริสต์เข้ามาศึกษาได้มากขึ้น

พระสันตะปาปา องค์แรก

อีกหนึ่งอำนาจที่ เปโตร ได้รับก็คือ อำนาจในการตัดสินเรื่องคำสอน ระเบียบวินัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนาคริสต์ ตรงนี้สำคัญมากเนื่องจากท่านได้กลายเป็นผู้บริหารศาสนาจักรอย่างเต็มตัว จึงทำให้ท่านถูกยกย่องว่าเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของศาสนาคริสต์

สัญลักษณ์ ของนักบุญเปโตร

นักบุญแต่ละคนในศาสนาคริสต์ พวกเค้าจะมีเอกลักษณ์ สัญลักษณ์บางอย่างเป็นเครื่องหมายประจำตัว นักบุญเปโตรเองก็เช่นกัน ท่านมีสัญลักษณ์คือ กุญแจ ภาพวาดของท่านจะมีกุญแจอยู่ในมือเสมอบางภาพก็มีเพียงแค่ข้างเดียว แต่บางภาพก็ถือกุญแจดอกใหญ่ในมือทั้งสองข้าง ความหมายของกุญแจก็คือ อำนาจของท่านในการคัดเลือก คัดกรอง คนที่จะเข้ามาศึกษาคริสต์ศาสนา หรือ ขับไล่คนที่ทำผิดกฎของความเชื่อศาสนาคริสต์ด้วย จากภารกิจเรื่องนี้ถือว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่สำคัญมากในการทำให้ศาสนาคริสต์คงอยู่ต่อมา รวมถึงเรื่องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ไปยังคนต่างชาติก็เริ่มมาจากนักบุญท่านนี้

วาระสุดท้าย

นักบุญเปโตร มีจุดจบอันน่าเศร้าเช่นกัน วาระสุดท้ายของท่านโดนจับได้ที่กรุงโรม พร้อมกับโดนลงโทษประหารด้วยการตรึงกางเขนเหมือนกับพระเยซู (บางตำนานบอกว่าพระเยซูเคยเตือนนักบุญเปโตรแล้วเรื่องนี้) แต่นักบุญกลับขอร้องในวาระสุดท้ายว่าให้เอาศีรษะของท่านทิ่มลง เพื่อไม่ให้ตัวเองตายเหมือนกับพระเยซู (เค้าคิดว่าการตายเหมือนกับพระเยซูเป็นเรื่องไม่เหมาะสม)