Christianity-sect

ศาสนาแม้จะมีหลักความเชื่อพื้นฐานเหมือนกัน มีศาสดาองค์เดียวกัน แต่หลักปฏิบัติหรือความเชื่อปลีกย่อยบางครั้งอาจจะไม่เหมือนกัน เมื่อความเชื่อแตกต่างกันก็จะทำให้เกิดการแยกกลุ่มออกไปตามแนวทางปฏิบัติของตัวเอง เรียกว่า นิกาย ศาสนาคริสต์เองก็เช่นกัน จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการแตกนิกายออกไปมากมาย มีนิกายอะไรบ้าง

นิกายกับคริสตจักร

ก่อนจะว่ากันเรื่องนิกาย มีเรื่องหนึ่งต้องทำความเข้าใจร่วมกันเสียก่อนคือคำว่า นิกาย กับคริสตจักร มันแตกต่างกันอย่างไร นิกายหมายถึงกลุ่มความเชื่อแนวปฏิบัติของตนเอง ส่วนคริสตจักรจะเป็นกลุ่มก้อนที่ยึดถือนิกายนั้นในแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่างเช่น นิกายคาทอลิก คริสตจักละติน เป็นต้น

นิกายคาทอลิก

นิกายแรกชื่อว่า นิกายคาทอลิก ความเชื่อแนวปฏิบัติของเค้าจะมีความเชื่อทั้งพระเยซูคริสต์ และ พระนางมารีย์ พวกเค้าเชื่อกันว่า พระนางมารีย์ ผู้เป็นมารดาของพระเยซูคริสต์นั้น เป็นสาวพรหมจรรย์ตามเรื่องเล่าขานมา จึงทำให้เรียกขานด้วยคำว่า แม่พระ เพื่อยกย่องวีรสตรีท่านนี้ คำว่า แม่พระ สำหรับนิกายี้คือ พระมารดาของพระเจ้า ต่อมาความเชื่อโลกหลังความตาย นิกายนี้เชื่อว่าตายแล้วไปสวรรค์จริง แต่จะไปได้นั้นต้องมีความเชื่อเป็นตัวนำ บวกกับการกระทำต้องดีด้วย หากทำบาปจะต้องไปชำระบาปก่อนจึงจะได้ไปสวรรค์

นิกายโปรแตสแตนด์

นิกายต่อมาชื่อว่า โปรแตสแตนด์ ความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูไม่เหมือนกัน พวกเค้าเชื่อในพระเยซูเหมือนกับนิกายอื่น แต่พวกเค้านับถือแต่พระเยซูพระองค์เดียวเท่านั้น ส่วนพระนางมารีย์พวกเค้าเชื่อว่าเป็นหญิงพรหมจรรย์เช่นกัน แต่ไม่ได้นับถือมากนัก มองว่าเป็นคนทั่วไปมากกว่า สองโลกหลังความตายนิกายนี้มีความเชื่อว่าพระเยซูได้หลั่งโลหิต(เลือด)เพื่อชำระล้างบาปทั้งหมดทั้งปวดให้แล้ว หากตายไปก็จะแดนสวรรค์ แนวคิดคือมีความเชื่ออย่างเดียว ไม่เชื่อเรื่องการชำระบาปหลังความตาย สามพิธีการนิกายนี้ให้ความสำคัญเพียงแค่ 2 พิธีเท่านั้นคือ พิธีบัสติศมา และ พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ ส่วนพิธีอื่นจัดได้แต่ไม่ใช่ศีล

นิกายออร์เทอร์ด็อกซ์

นิกายที่สามชื่ออาจจะไม่คุ้นหูบ้านเราเท่าไร นั่นคือ นิกายออร์เทอร์ด็อกซ์ ความเชื่อของพวกเค้ามีดังนี้ หนึ่งพวกเค้าเชื่อเรื่องพระเยซูแต่ไม่เชื่อเรื่องพระนางมารีย์ พวกเค้ามองว่าพระนางเป็นเหมือนคนทั่วไป แต่พระนางไม่มีบาปทางโลกเลยเนื่องจากพลังของพระเจ้าที่สถิตอยู่กับนางได้ชำระล้างบาปไปหมดแล้ว สองโลกหลังความตายนิกายนี้ก็ไม่เชื่อเรื่องการชำระบาปก่อนจะเข้าสู่แดนสวรรค์ แต่ก็ไม่ได้ห้ามสาวกที่จะคิดเรื่องแบบนี้ สามคัมภีร์ไบเบิ้ลของนิกายนี้มีทั้งหมด 50 เล่มมากกว่าฝั่งนิกายคาทอลิกเล็กน้อย

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 3 นิกายของศาสนาคริสต์ ความแตกต่างตรงนี้เป็นแค่ภาพกว้างๆเท่านั้น ใครอยากเห็นข้อแตกต่างให้ชัดเจนอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติม