10-Commandments-Christianity-bible

ศาสนาคริสต์เป็นอีกหนึ่งศาสนาที่มีการวางแนวทางปฏิบัติตนให้กับผู้ที่ศรัทธาต่อพระเยซูคริสต์ให้ปฏิบัติตามจะได้ไม่หลุดออกจากเส้นทางอันเหมาะสม แม้จะมีหลักปฏิบัติมากมาย หนึ่งในหลักที่ชาวคริสต์ยึดถือปฏิบัติต่อกันมาอย่างยาวนานนั่นคือ หลักบัญญัติ 10 ประการ แม้จะมีเพียงแค่ 10 ข้อ แต่กลับครอบคลุมการดำเนินชีวิตได้ดีทีเดียว มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ข้อหนึ่ง อย่ามีพระองค์อื่นใดนอกจากเรา

ข้อแรกเป็นการพูดถึงการเคารพ สักการะ ความเชื่อ ผู้ศรัทธาจะต้องมีให้กับพระเยซูคริสต์เพียงองค์เดียวเท่านั้น ไม่ควรไปนับถือพระเจ้าองค์อื่น

ข้อสอง อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน

ข้อสองบัญญัตินี้ได้ห้ามการทำรูปเคารพ ห้ามทำรูปเลียนแบบ หรือ ทำอย่างอื่นเพื่อจำลองพระเจ้า นั่นจะเป็นการลบหลู่พระเจ้า อีกทั้งยังเป็นการชักจูงให้ผู้ศรัทธาคนอื่นนมัสการพระเจ้าเท็จ ซึ่งอาจจะเจอความบิดเบือนคำสอนก็เป็นได้

ข้อสาม อยากออกพระนามอย่างไม่สมควร

ข้อนี้เป็นการพูดถึงการออกนามพระเจ้าอย่างไม่ถูกกาลเทศะ เนื่องจากจะทำให้นามของพระเจ้านั้นมัวหมอง เป็นการลบหลู่พระเจ้าวิธีหนึ่ง เหมือนไม่ให้เกียรติท่าน

ข้อสี่ จงระลึกถึงวันสะบาโต

วันสะบาโต คือ วันบริสุทธิ์ เป็นวันที่เราควรจะต้องงดการทำงานตลอดทั้งวัน เพื่อใช้เวลาดังกล่าวพักผ่อนพร้อมกับหันหน้าเข้าหาศาสนาเพื่ออุทิศให้กับพระเจ้า บัญญัติข้อนี้จึงเป็นที่มาของการไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์

ข้อห้า จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า

ข้อที่ 5-10 จะเป็นบัญญัติเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นตั้งแต่ครอบครัว คนรอบข้าง สังคม ข้อห้า พูดถึงการปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยความรัก ความเคารพนับถือ หากทำได้อายุจะยืนนาน

ข้อหก อย่าฆ่าคน

ข้อนี้ บัญญัติขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้ศรัทธานั้นเลือกจะทำร้าย หรือ ฆ่าผู้อื่น ด้วยการไตร่ตรองไว้ก่อน แต่หากเป็นการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือ เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแม้จะบาป แต่ก็ยังไม่เท่า

ข้อเจ็ด อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา

ข้อนี้ จะว่าไปความหมายตรงกับ ศีลของสามของศาสนาพุทธ เรื่องการไม่ล่วงประเวณีสามีภรรยาของผู้อื่น

ข้อแปด อย่าลักทรัพย์

บัญญัติข้อนี้ ตรงกับศีลข้อสองในศาสนาพุทธ เรื่องห้ามการลักทรัพย์ ห้ามขโมยสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเอง หรือ ของที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน

ข้อเก้า อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

บัญญัติข้อนี้มีบางส่วนคล้ายกับ ศีลข้อสีศาสนาพุทธเรื่องห้ามโกหก แต่รายละเอียดแตกต่างกัน บัญญัตินี้จะเน้นไม่ให้ผู้ศรัทธาเป็นพยานเท็จต่อการใส่ร้ายผู้อื่น เพราะนั่นอาจจะเป็นการทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดได้

ข้อสิบ อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน

บัญญัติข้อสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น นั่นคือ อย่าโลภเอาของของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นข้าวของ หรือ ภรรยา-สามี ของคนอื่น เพราะความโลภจะนำไปสู่ความขัดแย้ง อีกมากมาย บัญญัติทั้งหมดมีขึ้นเพื่อให้ผู้ศรัทธาอยู่ร่วมกันได้กับผู้อื่นอย่างเป็นสุข และ ปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนาได้อย่างเต็มที่