Teachings_Christianity_Talk

ศาสนาคริสต์เป็นอีกศาสนาหนึ่งในโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี ยังคงเป็นศาสนาที่คนทั่วไปให้ความเคารพศรัทธาในหลักคำสอนเสมอมา ทุกวันนี้เรียกได้ว่าเป็นศาสนาที่มีผู้คนนับถือเยอะที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลกเลยก็ว่าได้ จะว่าไปแล้วหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายแต่ทุกคำสอนของศาสนาก็ต้องการมุ่งเน้นให้ผู้คนประพฤติตัวอยู่ในความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวงทำให้โลกเกิดสันติสุขและความสงบสุขอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งหลักคำสอนที่น่าสนใจของศาสนาคริสต์เองก็มีด้วยกันหลายประการดังที่จะระบุต่อไปนี้

หลักคำสอนที่น่าสนใจของศาสนาคริสต์

แท้จริงแล้วศาสนาคริสต์เองมีรากฐานการกำเนิดมาจากศาสนายิวที่มีโมเสสเป็นศาสดา รวมถึงเป็นผู้ยืนยันว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระยะโฮวาทรงได้รับประทานบัญญัติมาให้ ศาสนิกชนที่นับถือคริสต์ศาสนาทุกคนจะต้องนับถือศรัทธาในพระเยซูเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิต นอกจากนี้ยังต้องจงรักภักดีต่อเพื่อนบ้าน เพื่อนมนุษย์ ให้เหมือนดั่งการรักตัวเอง ซึ่งหลักคำสอนที่น่าสนใจและสามารถนำไปยึดถือปฏิบัติได้มีดังนี้

หลักบัญญัติ 10 ประการ

 1. จงนับถือต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น
 2. อย่าทำการออกพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควร
 3. วันพระเจ้าให้ถือว่าเป็นวันที่มีความศักดิ์สิทธิ์
 4. จงให้ความเคารพนับถือบิดารมารดาของตนเอง
 5. อย่าฆ่าคนโดยเด็ดขาด
 6. อย่าล่วงเกินประเวณีผู้อื่นเป็นอันขาดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 7. อย่าลักทรัพย์ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเอง
 8. อย่าขโมยในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนอง
 9. อย่าทำตัวเป็นพยานเท็จต่อหน้าเพื่อนบ้านของเจ้า
 10. อย่าโลภมากเพื่อหวังได้บ้านเรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภมากเพื่ออยากได้เมียของเพื่อนบ้านหรือทาสของเขา ลา โค ของเขาหรือแม้แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นของเขา ที่ไม่ใช่ของเรา

หลักตรีเอกานุภาพ

เป็นหลักคำสอนที่ให้เกิดการศรัทธาในพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวแต่จะมีทั้งหมด 3 สภาวะประกอบไปด้วย

 • พระบิดา เป็นองค์พระเจ้าผู้สร้างโลกมนุษย์
 • พระบุตร เป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อทำการไถ่บาปให้กับมนุษย์
 • พระจิตร เป็นพระวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อเป็นการมอบความรักและมีการบันดาลให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น

หลักความรัก

เป็นหลักคำสอนเกี่ยวกับเรื่องราวความรักในศาสนาคริสต์ หมายถึงต้องการปรารถนาเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข ให้มีความเมตตากรุณาต่อกัน มีความให้อภัยซึ่งกันและกัน มีความยินดีเมื่อเป็นผู้อื่นได้ดีกว่า มีทั้งความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและมนุษย์กับมนุษย์